کاربران نامحدود در تمامی نسخه‌ها

با بولتن اخبار مدیریت ساده‌تر پیگیری آسان کارها ارتقا کیفیت کار را تجربه کنید

ماهانه

تعرفه ماهانه بولتن اخبار

نسخه پایه۴۰ روزه
رایگان

 • امکان درج اخبار با ذکر منبع
 • امکان ذکر منبع در اخبار
 • امکان ایجاد کلمات کلیدی در اخبار
 • امکان رای‌دهی به اخبار
 • امکان وزن‌دهی به رای‌ها بر اساس سمت سازمانی
 • امکان دسته‌بندی اخبار
 • امکان تعیین دسترسی در اخبار
 • امکان گرفتن خروجی در قالب PDF,HTML
 • ایجاد گروه کاربری خبرگان جهت نظارت بر محتوای اخبار
 • امکان دریافت بج توسط کاربران
 • امکان تنظیم RSS منابع خبری
 • امکان تعیین منابع جهت درج اخبار
 • امکان تعریف کلیدواژه جهت دریافت اخبار از منابع
 • امکان حذف اخبار تکراری بصورت اتوماتیک

نسخه تجاری۱۲.۰۰۰ تومان
ماهانه

 • امکان درج اخبار با ذکر منبع
 • امکان ذکر منبع در اخبار
 • امکان ایجاد کلمات کلیدی در اخبار
 • امکان رای‌دهی به اخبار
 • امکان وزن‌دهی به رای‌ها بر اساس سمت سازمانی
 • امکان دسته‌بندی اخبار
 • امکان تعیین دسترسی در اخبار
 • امکان گرفتن خروجی در قالب PDF,HTML
 • ایجاد گروه کاربری خبرگان جهت نظارت بر محتوای اخبار
 • امکان دریافت بج توسط کاربران
 • امکان تنظیم RSS منابع خبری
 • امکان تعیین منابع جهت درج اخبار
 • امکان تعریف کلیدواژه جهت دریافت اخبار از منابع
 • امکان حذف اخبار تکراری بصورت اتوماتیک

نسخه جامع۱۵.۰۰۰ تومان
ماهانه

 • امکان درج اخبار با ذکر منبع
 • امکان ذکر منبع در اخبار
 • امکان ایجاد کلمات کلیدی در اخبار
 • امکان رای‌دهی به اخبار
 • امکان وزن‌دهی به رای‌ها بر اساس سمت سازمانی
 • امکان دسته‌بندی اخبار
 • امکان تعیین دسترسی در اخبار
 • امکان گرفتن خروجی در قالب PDF,HTML
 • ایجاد گروه کاربری خبرگان جهت نظارت بر محتوای اخبار
 • امکان دریافت بج توسط کاربران
 • امکان تنظیم RSS منابع خبری
 • امکان تعیین منابع جهت درج اخبار
 • امکان تعریف کلیدواژه جهت دریافت اخبار از منابع
 • امکان حذف اخبار تکراری بصورت اتوماتیک
سالانه

تعرفه سالانه بولتن اخبار

نسخه پایه۴۰ روز
رایگان

 • امکان درج اخبار با ذکر منبع
 • امکان ذکر منبع در اخبار
 • امکان ایجاد کلمات کلیدی در اخبار
 • امکان رای‌دهی به اخبار
 • امکان وزن‌دهی به رای‌ها بر اساس سمت سازمانی
 • امکان دسته‌بندی اخبار
 • امکان تعیین دسترسی در اخبار
 • امکان گرفتن خروجی در قالب PDF,HTML
 • ایجاد گروه کاربری خبرگان جهت نظارت بر محتوای اخبار
 • امکان دریافت بج توسط کاربران
 • امکان تنظیم RSS منابع خبری
 • امکان تعیین منابع جهت درج اخبار
 • امکان تعریف کلیدواژه جهت دریافت اخبار از منابع
 • امکان حذف اخبار تکراری بصورت اتوماتیک

نسخه تجاری۱۰.۰۰۰ تومان
سالانه

 • امکان درج اخبار با ذکر منبع
 • امکان ذکر منبع در اخبار
 • امکان ایجاد کلمات کلیدی در اخبار
 • امکان رای‌دهی به اخبار
 • امکان وزن‌دهی به رای‌ها بر اساس سمت سازمانی
 • امکان دسته‌بندی اخبار
 • امکان تعیین دسترسی در اخبار
 • امکان گرفتن خروجی در قالب PDF,HTML
 • ایجاد گروه کاربری خبرگان جهت نظارت بر محتوای اخبار
 • امکان دریافت بج توسط کاربران
 • امکان تنظیم RSS منابع خبری
 • امکان تعیین منابع جهت درج اخبار
 • امکان تعریف کلیدواژه جهت دریافت اخبار از منابع
 • امکان حذف اخبار تکراری بصورت اتوماتیک

نسخه جامع۱۳.۰۰۰ تومان
سالانه

 • امکان درج اخبار با ذکر منبع
 • امکان ذکر منبع در اخبار
 • امکان ایجاد کلمات کلیدی در اخبار
 • امکان رای‌دهی به اخبار
 • امکان وزن‌دهی به رای‌ها بر اساس سمت سازمانی
 • امکان دسته‌بندی اخبار
 • امکان تعیین دسترسی در اخبار
 • امکان گرفتن خروجی در قالب PDF,HTML
 • ایجاد گروه کاربری خبرگان جهت نظارت بر محتوای اخبار
 • امکان دریافت بج توسط کاربران
 • امکان تنظیم RSS منابع خبری
 • امکان تعیین منابع جهت درج اخبار
 • امکان تعریف کلیدواژه جهت دریافت اخبار از منابع
 • امکان حذف اخبار تکراری بصورت اتوماتیک

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (5000;/tmp/php_session/) in Unknown on line 0