کاربران نامحدود در تمامی نسخه‌ها

با محصولات ـهمسو یکپارچگی نظم تعهد پیشرفت حقیقی را در کسب و کار خود حس کنید.

ماهانه

تعرفه ماهانه سیستم مدیریت پروژه همتیک

نسخه پایه۴۰ روزه
رایگان

 • تعریف پروژه
 • تعریف تسک لیست
 • سطح بندی کارها در لایه‌های نامحدود
 • داشبورد و گزارشات
 • ۳۰۰ مگابایت حجم بارگذاری هر فایل
 • تعریف بودجه و هزینه
 • تالار گفتگو و گفتمان‌‌ها
 • تایم شیت
 • گزارشات کامل
 • جستجوی پیشرفته
 • تغییر وضعیت گروهی پروژه‌ها
 • سطح بندی پروژه‌ها پروژه‌ها
 • تعریف الگو پروژه‌ها
 • پشتیبانی ویژه پروژه‌ها

نسخه تجاری۱۲.۰۰۰ تومان
ماهانه

 • تعریف پروژه
 • تعریف تسک لیست
 • سطح بندی کارها در لایه‌های نامحدود
 • داشبورد و گزارشات
 • ۳ گیگابایت حجم بارگذاری هر فایل
 • تعریف بودجه و هزینه
 • تالار گفتگو و گفتمان‌‌ها
 • تایم شیت
 • گزارشات کامل
 • جستجوی پیشرفته
 • تغییر وضعیت گروهی پروژه‌ها
 • سطح بندی پروژه‌ها پروژه‌ها
 • تعریف الگو پروژه‌ها
 • پشتیبانی ویژه پروژه‌ها

نسخه جامع۱۵.۰۰۰ تومان
ماهانه

 • تعریف پروژه
 • تعریف تسک لیست
 • سطح بندی کارها در لایه‌های نامحدود
 • داشبورد و گزارشات
 • ۵ گیگابایت حجم بارگذاری هر فایل
 • تعریف بودجه و هزینه
 • تالار گفتگو و گفتمان‌‌ها
 • تایم شیت
 • گزارشات کامل
 • جستجوی پیشرفته
 • تغییر وضعیت گروهی پروژه‌ها
 • سطح بندی پروژه‌ها پروژه‌ها
 • تعریف الگو پروژه‌ها
 • پشتیبانی ویژه پروژه‌ها
سالانه

تعرفه سالانه سیستم مدیریت پروژه همتیک

نسخه پایه۴۰ روز
رایگان

 • تعریف پروژه
 • تعریف تسک لیست
 • سطح بندی کارها در لایه‌های نامحدود
 • داشبورد و گزارشات
 • ۳۰۰ مگابایت حجم بارگذاری هر فایل
 • تعریف بودجه و هزینه
 • تالار گفتگو و گفتمان‌‌ها
 • تایم شیت
 • گزارشات کامل
 • جستجوی پیشرفته
 • تغییر وضعیت گروهی پروژه‌ها
 • سطح بندی پروژه‌ها پروژه‌ها
 • تعریف الگو پروژه‌ها
 • پشتیبانی ویژه پروژه‌ها

نسخه تجاری۱۰.۰۰۰ تومان
سالانه

 • تعریف پروژه
 • تعریف تسک لیست
 • سطح بندی کارها در لایه‌های نامحدود
 • داشبورد و گزارشات
 • ۳ گیگابایت حجم بارگذاری هر فایل
 • تعریف بودجه و هزینه
 • تالار گفتگو و گفتمان‌‌ها
 • تایم شیت
 • گزارشات کامل
 • جستجوی پیشرفته
 • تغییر وضعیت گروهی پروژه‌ها
 • سطح بندی پروژه‌ها پروژه‌ها
 • تعریف الگو پروژه‌ها
 • پشتیبانی ویژه پروژه‌ها

نسخه جامع۱۳.۰۰۰ تومان
سالانه

 • تعریف پروژه
 • تعریف تسک لیست
 • سطح بندی کارها در لایه‌های نامحدود
 • داشبورد و گزارشات
 • ۵ گیگابایت حجم بارگذاری هر فایل
 • تعریف بودجه و هزینه
 • تالار گفتگو و گفتمان‌‌ها
 • تایم شیت
 • گزارشات کامل
 • جستجوی پیشرفته
 • تغییر وضعیت گروهی پروژه‌ها
 • سطح بندی پروژه‌ها پروژه‌ها
 • تعریف الگو پروژه‌ها
 • پشتیبانی ویژه پروژه‌ها

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (5000;/tmp/php_session/) in Unknown on line 0