کاربران نامحدود در تمامی نسخه‌ها

با شبکه اجتماعی سازمانی همسو مدیریت ساده‌تر پیگیری آسان کارها ارتقا کیفیت کار را تجربه کنید

ماهانه

تعرفه ماهانه شبکه اجتماعی سازمانی همسو

نسخه پایه۴۰ روزه
رایگان

 • امکان ثبت‌نام افراد در سامانه
 • امکان پیگیری و دنبال کردن افراد
 • امکان دادن امتیازات به کاربران
 • استفاده از NOTE جهت یادآوری و ...
 • ایجاد گروه و کامیونیتی
 • ایجاد رویدادهای سازمانی
 • امکان کنترل دسترسی‌ها
 • امکان ایجاد وبلاگ
 • ارسال پیام درون‌سازمانی
 • امکان ایجاد تالار گفت‌وگو
 • امکان ایجاد پرسشنامه
 • امکان ارسال تصویر، ویدیو و موزیک
 • امکان نمایش و ایجاد رویدادها در تقویم سازمانی
 • امکان تعریف ToDo List
 • امکان مدیریت پسورها
 • امکان استفاده از دفترتلفن
 • تعریف چارت سازمانی
 • ایجاد پروفایل دانش توسط اعضا

نسخه تجاری۱۲.۰۰۰ تومان
ماهانه

 • امکان ثبت‌نام افراد در سامانه
 • امکان پیگیری و دنبال کردن افراد
 • امکان دادن امتیازات به کاربران
 • استفاده از NOTE جهت یادآوری و ...
 • ایجاد گروه و کامیونیتی
 • ایجاد رویدادهای سازمانی
 • امکان کنترل دسترسی‌ها
 • امکان ایجاد وبلاگ
 • ارسال پیام درون‌سازمانی
 • امکان ایجاد تالار گفت‌وگو
 • امکان ایجاد پرسشنامه
 • امکان ارسال تصویر، ویدیو و موزیک
 • امکان نمایش و ایجاد رویدادها در تقویم سازمانی
 • امکان تعریف ToDo List
 • امکان مدیریت پسورها
 • امکان استفاده از دفترتلفن
 • تعریف چارت سازمانی
 • ایجاد پروفایل دانش توسط اعضا

نسخه جامع۱۵.۰۰۰ تومان
ماهانه

 • امکان ثبت‌نام افراد در سامانه
 • امکان پیگیری و دنبال کردن افراد
 • امکان دادن امتیازات به کاربران
 • استفاده از NOTE جهت یادآوری و ...
 • ایجاد گروه و کامیونیتی
 • ایجاد رویدادهای سازمانی
 • امکان کنترل دسترسی‌ها
 • امکان ایجاد وبلاگ
 • ارسال پیام درون‌سازمانی
 • امکان ایجاد تالار گفت‌وگو
 • امکان ایجاد پرسشنامه
 • امکان ارسال تصویر، ویدیو و موزیک
 • امکان نمایش و ایجاد رویدادها در تقویم سازمانی
 • امکان تعریف ToDo List
 • امکان مدیریت پسورها
 • امکان استفاده از دفترتلفن
 • تعریف چارت سازمانی
 • ایجاد پروفایل دانش توسط اعضا
سالانه

تعرفه سالانه شبکه اجتماعی سازمانی همسو

نسخه پایه۴۰ روز
رایگان

 • امکان ثبت‌نام افراد در سامانه
 • امکان پیگیری و دنبال کردن افراد
 • امکان دادن امتیازات به کاربران
 • استفاده از NOTE جهت یادآوری و ...
 • ایجاد گروه و کامیونیتی
 • ایجاد رویدادهای سازمانی
 • امکان کنترل دسترسی‌ها
 • امکان ایجاد وبلاگ
 • ارسال پیام درون‌سازمانی
 • امکان ایجاد تالار گفت‌وگو
 • امکان ایجاد پرسشنامه
 • امکان ارسال تصویر، ویدیو و موزیک
 • امکان نمایش و ایجاد رویدادها در تقویم سازمانی
 • امکان تعریف ToDo List
 • امکان مدیریت پسورها
 • امکان استفاده از دفترتلفن
 • تعریف چارت سازمانی
 • ایجاد پروفایل دانش توسط اعضا

نسخه تجاری۱۰.۰۰۰ تومان
سالانه

 • امکان ثبت‌نام افراد در سامانه
 • امکان پیگیری و دنبال کردن افراد
 • امکان دادن امتیازات به کاربران
 • استفاده از NOTE جهت یادآوری و ...
 • ایجاد گروه و کامیونیتی
 • ایجاد رویدادهای سازمانی
 • امکان کنترل دسترسی‌ها
 • امکان ایجاد وبلاگ
 • ارسال پیام درون‌سازمانی
 • امکان ایجاد تالار گفت‌وگو
 • امکان ایجاد پرسشنامه
 • امکان ارسال تصویر، ویدیو و موزیک
 • امکان نمایش و ایجاد رویدادها در تقویم سازمانی
 • امکان تعریف ToDo List
 • امکان مدیریت پسورها
 • امکان استفاده از دفترتلفن
 • تعریف چارت سازمانی
 • ایجاد پروفایل دانش توسط اعضا

نسخه جامع۱۳.۰۰۰ تومان
سالانه

 • امکان ثبت‌نام افراد در سامانه
 • امکان پیگیری و دنبال کردن افراد
 • امکان دادن امتیازات به کاربران
 • استفاده از NOTE جهت یادآوری و ...
 • ایجاد گروه و کامیونیتی
 • ایجاد رویدادهای سازمانی
 • امکان کنترل دسترسی‌ها
 • امکان ایجاد وبلاگ
 • ارسال پیام درون‌سازمانی
 • امکان ایجاد تالار گفت‌وگو
 • امکان ایجاد پرسشنامه
 • امکان ارسال تصویر، ویدیو و موزیک
 • امکان نمایش و ایجاد رویدادها در تقویم سازمانی
 • امکان تعریف ToDo List
 • امکان مدیریت پسورها
 • امکان استفاده از دفترتلفن
 • تعریف چارت سازمانی
 • ایجاد پروفایل دانش توسط اعضا

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (5000;/tmp/php_session/) in Unknown on line 0