«ـهمسـو» یک برند نرم افزار برپایه یک هسته یکپارچه در بستر شبکه اجتماعی سازمانی تحت وب است. همسو با این تفکر ایجاد شد که کنار تیم های سازمان شما قرار گیرد و با افزایش تشریک مساعی کارآیی سازمان را بصورت کاملا ملموس افزایش دهد. این رشد چشمگیر چنان پایدار در سازمان می ماند که مدیران و افراد کلیدی سازمان  در استفاده از نرم افزارهای همسو، همسو می شوند.