رنگ سیستم مدیریت پروژه همتیک

سیستم مدیریت پروژه همتیک

سیستم مدیریت پروژه همتیک

افزایش چابکی سازمان، محبوب کارمندان

دموی سیستم مدیریت پروژهدموی سیستم مدیریت پروژه

مدیریت کارها و هزینه‌ها، مدیریت کارمندان و نیروهای سازمانی، شناسایی ارزش هر نفر --- تسلط بر اطلاعات پروژه‌ها مزایای زیادی نصیب سازمان می‌کند و در صورتی که پروژه‌ها از کنترل خارج شوند تصمیم‌گیری دشوار، مدیران کلافه و سازمان دچار افول جاری می‌شود.

در سیستم همتیک پروژه‌های سازمانی تعریف و افراد مرتبط در آن عضو می‌شوند. اطلاعات پروژه نیز به صورت سیستماتیک به جریان می‌افتد. همه این اتفاقات به صورت یکپارچه در محیطی انجام می‌شود که کاربران به طور عادی و به راحتی در آن حضور دائمی دارند و ثبت اطلاعات پروژه یک کار اضافه خسته‌کننده حساب نمی‌شود.

در سیستم همتیک پروژه‌های سازمانی تعریف و افراد مرتبط در آن عضو می‌شوند. اطلاعات پروژه نیز به صورت سیستماتیک به جریان می‌افتد. همه این اتفاقات به صورت یکپارچه در محیطی انجام می‌شود که کاربران به طور عادی و به راحتی در آن حضور دائمی دارند و ثبت اطلاعات پروژه یک کار اضافه خسته‌کننده حساب نمی‌شود.

ویژگی‌های سیستم مدیریت پروژه

نمایش وضعیت پروژه‌ها

شرایط تعریف پروژه‌ها در سازمان متفاوت است؛ به عنوان مثال بعضی از پروژه‌ها در شرایط اضطراری تعریف می‌شوند و برخی دیگر از لحاظ زمانی در اولویت بسیار بالاتری قرار می‌گیرند و تعریف پروژه‌های بعدی به اتمام آن پروژه‌ها وابسته خواهدشد. تمامی این موارد به علاوه پروژه‌هایی که در حالتی عادی روال عادی خود را طی می‌کنند و یا به اتمام رسیده‌اند، در یخش وضعیت پروژه‌ها قابل مشاهده هستند.
نحوه نمایش این پروژه‌ها بر اساس شاخص‌هایی از قبیل تاریخ شروع یا پایان، اولویت پروژه‌ها، برچسب‌ها و سطح پروژه‌ها قابل مرتب‌سازی می‌باشند.
همچنین قابلیت اعمال عملیات‌های گروهی مانند تغییر وضعیت چند پروژه روی پروژه‌ها فراهم می‌باشد
سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمایش وضعیت پروژه‌ها

نمایش وضعیت پروژه‌ها

سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمایش وضعیت پروژه‌ها
شرایط تعریف پروژه‌ها در سازمان متفاوت است؛ به عنوان مثال بعضی از پروژه‌ها در شرایط اضطراری تعریف می‌شوند و برخی دیگر از لحاظ زمانی در اولویت بسیار بالاتری قرار می‌گیرند و تعریف پروژه‌های بعدی به اتمام آن پروژه‌ها وابسته خواهدشد. تمامی این موارد به علاوه پروژه‌هایی که در حالتی عادی روال عادی خود را طی می‌کنند و یا به اتمام رسیده‌اند، در یخش وضعیت پروژه‌ها قابل مشاهده هستند.
نحوه نمایش این پروژه‌ها بر اساس شاخص‌هایی از قبیل تاریخ شروع یا پایان، اولویت پروژه‌ها، برچسب‌ها و سطح پروژه‌ها قابل مرتب‌سازی می‌باشند.
همچنین قابلیت اعمال عملیات‌های گروهی مانند تغییر وضعیت چند پروژه روی پروژه‌ها فراهم می‌باشد
نمایش وضعیت پروژه‌ها
سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمایش وضعیت پروژه‌ها
شرایط تعریف پروژه‌ها در سازمان متفاوت است؛ به عنوان مثال بعضی از پروژه‌ها در شرایط اضطراری تعریف می‌شوند و برخی دیگر از لحاظ زمانی در اولویت بسیار بالاتری قرار می‌گیرند و تعریف پروژه‌های بعدی به اتمام آن پروژه‌ها وابسته خواهدشد. تمامی این موارد به علاوه پروژه‌هایی که در حالتی عادی روال عادی خود را طی می‌کنند و یا به اتمام رسیده‌اند، در یخش وضعیت پروژه‌ها قابل مشاهده هستند.
نحوه نمایش این پروژه‌ها بر اساس شاخص‌هایی از قبیل تاریخ شروع یا پایان، اولویت پروژه‌ها، برچسب‌ها و سطح پروژه‌ها قابل مرتب‌سازی می‌باشند.
همچنین قابلیت اعمال عملیات‌های گروهی مانند تغییر وضعیت چند پروژه روی پروژه‌ها فراهم می‌باشد
سیستم مدیریت پروژه همتیک - سطح بندی پروژه‌ها

سطح بندی پروژه‌ها

این قابلیت به منظور تعریف طرح‌های کلان/زیر طرح‌های یک مجموعه پروژه / و نمایش وابستگی پروژه‌ها به یکدیگر ایجاد شده‌است.
برای هرکدام از این اجزاء می‌توان برآورد زمانی، تاریخ شروع و پایان و برچسب تعریف کرد و با استفاده از برچسب‌های رنگی، وضعیت آن‌ها را (فوری، ضروری و عادی) مشخص نمود.
همچنین هر سطح دارای بخشی برای نمایش تاریخچه فعالیت‌ها جهت در جریان قرار گرفتن مدیران بر جریان فعالیت‌های پروژه‌ها در سطح‌ها می‌باشد.

سطح بندی پروژه‌ها

این قابلیت به منظور تعریف طرح‌های کلان/زیر طرح‌های یک مجموعه پروژه / و نمایش وابستگی پروژه‌ها به یکدیگر ایجاد شده‌است.
برای هرکدام از این اجزاء می‌توان برآورد زمانی، تاریخ شروع و پایان و برچسب تعریف کرد و با استفاده از برچسب‌های رنگی، وضعیت آن‌ها را (فوری، ضروری و عادی) مشخص نمود.
همچنین هر سطح دارای بخشی برای نمایش تاریخچه فعالیت‌ها جهت در جریان قرار گرفتن مدیران بر جریان فعالیت‌های پروژه‌ها در سطح‌ها می‌باشد.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - سطح بندی پروژه‌ها
سطح بندی پروژه‌ها
سیستم مدیریت پروژه همتیک - سطح بندی پروژه‌ها
این قابلیت به منظور تعریف طرح‌های کلان/زیر طرح‌های یک مجموعه پروژه / و نمایش وابستگی پروژه‌ها به یکدیگر ایجاد شده‌است.
برای هرکدام از این اجزاء می‌توان برآورد زمانی، تاریخ شروع و پایان و برچسب تعریف کرد و با استفاده از برچسب‌های رنگی، وضعیت آن‌ها را (فوری، ضروری و عادی) مشخص نمود.
همچنین هر سطح دارای بخشی برای نمایش تاریخچه فعالیت‌ها جهت در جریان قرار گرفتن مدیران بر جریان فعالیت‌های پروژه‌ها در سطح‌ها می‌باشد.

تعیین دسترسی اعضا

در هر پروژه‌ی تعریف شده علاوه بر امکان افزودن/حذف کردن اعضای شرکت‌کننده، شما قادر به تعریف نقش اعضا و تعیین دسترسی آنان می‌باشید؛ مواردی مانند امکان تعریف کار، تخصیص کار به دیگران، باگذاری فایل، تخصیص ناظر به کار و امور مالی.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تعیین دسترسی اعضا

تعیین دسترسی اعضا

سیستم مدیریت پروژه همتیک - تعیین دسترسی اعضا
در هر پروژه‌ی تعریف شده علاوه بر امکان افزودن/حذف کردن اعضای شرکت‌کننده، شما قادر به تعریف نقش اعضا و تعیین دسترسی آنان می‌باشید؛ مواردی مانند امکان تعریف کار، تخصیص کار به دیگران، باگذاری فایل، تخصیص ناظر به کار و امور مالی.
تعیین دسترسی اعضا
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تعیین دسترسی اعضا
در هر پروژه‌ی تعریف شده علاوه بر امکان افزودن/حذف کردن اعضای شرکت‌کننده، شما قادر به تعریف نقش اعضا و تعیین دسترسی آنان می‌باشید؛ مواردی مانند امکان تعریف کار، تخصیص کار به دیگران، باگذاری فایل، تخصیص ناظر به کار و امور مالی.

چابکی سازمان نیازمند مدیریت هوشمندانه پروژه‌هاست

چابکی سازمان نیازمند مدیریت هوشمندانه پروژه‌هاست

سیستم مدیریت پروژه همتیک - لیست کارها

لیست کارها

یکی از مؤثرترین نکات در راستای افزایش بهره‌وری فردی و گروهی، آگاهی افراد از وظایفشان و اولویت انجام آن‌ها می‌باشد.
در این بخش کاربران تمام وظایف و کارهایی که باید انجام دهند را به ترتیب اولویت مشاهده می‌کنند

لیست کارها

یکی از مؤثرترین نکات در راستای افزایش بهره‌وری فردی و گروهی، آگاهی افراد از وظایفشان و اولویت انجام آن‌ها می‌باشد.
در این بخش کاربران تمام وظایف و کارهایی که باید انجام دهند را به ترتیب اولویت مشاهده می‌کنند
سیستم مدیریت پروژه همتیک - لیست کارها
لیست کارها
سیستم مدیریت پروژه همتیک - لیست کارها
یکی از مؤثرترین نکات در راستای افزایش بهره‌وری فردی و گروهی، آگاهی افراد از وظایفشان و اولویت انجام آن‌ها می‌باشد.
در این بخش کاربران تمام وظایف و کارهایی که باید انجام دهند را به ترتیب اولویت مشاهده می‌کنند

نمای اسکرام

نمای اسکرام این امکان را فراهم می‌کند که وضعیت پروژه برای هر یک از اعضای حاضر و مدیر آن پروژه نمایش داده شود.
به این صورت که هر کاری که به هر فرد تخصیص داده شده در یکی از سه وضعیت “کار‌های کامل شده”، “کار‌های درحال انجام” یا “کارهای در صف انجام” قرار خواهد داشت و به صورت دسته‌بندی شده بر اساس وضعیتشان نمایش داده می‌شوند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمای اسکرام

نمای اسکرام

سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمای اسکرام
نمای اسکرام این امکان را فراهم می‌کند که وضعیت پروژه برای هر یک از اعضای حاضر و مدیر آن پروژه نمایش داده شود.
به این صورت که هر کاری که به هر فرد تخصیص داده شده در یکی از سه وضعیت “کار‌های کامل شده”، “کار‌های درحال انجام” یا “کارهای در صف انجام” قرار خواهد داشت و به صورت دسته‌بندی شده بر اساس وضعیتشان نمایش داده می‌شوند.
نمای اسکرام
سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمای اسکرام
نمای اسکرام این امکان را فراهم می‌کند که وضعیت پروژه برای هر یک از اعضای حاضر و مدیر آن پروژه نمایش داده شود.
به این صورت که هر کاری که به هر فرد تخصیص داده شده در یکی از سه وضعیت “کار‌های کامل شده”، “کار‌های درحال انجام” یا “کارهای در صف انجام” قرار خواهد داشت و به صورت دسته‌بندی شده بر اساس وضعیتشان نمایش داده می‌شوند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فیلتر کارها

فیلتر کارها

به عنوان مثال به منظور مشاهده لیست کارهای امروز یک فرد خاص، می‌توانید از امکانات بخش فیلتر استفاده کنید. برای این کار کافیست در قسمت زمان‌بندی کارها، گزینه امروز و در قسمت تخصیص‌ها نام فرد مربوطه را درج کنید.
این بخش دارای گزینه‌های بسیاری می‌باشد که تمام نیاز شما را برای مشاهده انواع لیست‌های فیلتر شده برطرف می‌کند.

فیلتر کارها

به عنوان مثال به منظور مشاهده لیست کارهای امروز یک فرد خاص، می‌توانید از امکانات بخش فیلتر استفاده کنید. برای این کار کافیست در قسمت زمان‌بندی کارها، گزینه امروز و در قسمت تخصیص‌ها نام فرد مربوطه را درج کنید.
این بخش دارای گزینه‌های بسیاری می‌باشد که تمام نیاز شما را برای مشاهده انواع لیست‌های فیلتر شده برطرف می‌کند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فیلتر کارها
فیلتر کارها
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فیلتر کارها
به عنوان مثال به منظور مشاهده لیست کارهای امروز یک فرد خاص، می‌توانید از امکانات بخش فیلتر استفاده کنید. برای این کار کافیست در قسمت زمان‌بندی کارها، گزینه امروز و در قسمت تخصیص‌ها نام فرد مربوطه را درج کنید.
این بخش دارای گزینه‌های بسیاری می‌باشد که تمام نیاز شما را برای مشاهده انواع لیست‌های فیلتر شده برطرف می‌کند.

کنترل پروژه فقط کنترل زمان‌بندی و کمیت‌های پروژه نیست

کنترل پروژه فقط کنترل زمان‌بندی و کمیت‌های پروژه نیست

گفتگوها

در پروژه‌های تیمی، هم‌فکری و به اشتراک‌گذاری نظرات و ایده‌ها یکی از سازنده‌ترین تعاملات بحساب می‌آید، مخصوصا اگر تمامی آن‌ها در جایی بصورت مکتوب محفوظ و قابل دسترسی باشد.
به همین منظور اعضاء هر پروژه در بخش گفتگو می‌توانند با یکدیگر گفتگو کنند، آخرین کار انجام‌شده‌ی خود را به اشتراک بگذارند و از ایده‌ها و نقد و نظرات یکدیگر برخوردار شوند و در هر زمان مطالب جمع‌اوری شده را مطالعه و بررسی کنند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - گفتگوها

گفتگوها

سیستم مدیریت پروژه همتیک - گفتگوها
در پروژه‌های تیمی، هم‌فکری و به اشتراک‌گذاری نظرات و ایده‌ها یکی از سازنده‌ترین تعاملات بحساب می‌آید، مخصوصا اگر تمامی آن‌ها در جایی بصورت مکتوب محفوظ و قابل دسترسی باشد.
به همین منظور اعضاء هر پروژه در بخش گفتگو می‌توانند با یکدیگر گفتگو کنند، آخرین کار انجام‌شده‌ی خود را به اشتراک بگذارند و از ایده‌ها و نقد و نظرات یکدیگر برخوردار شوند و در هر زمان مطالب جمع‌اوری شده را مطالعه و بررسی کنند.
گفتگوها
سیستم مدیریت پروژه همتیک - گفتگوها
در پروژه‌های تیمی، هم‌فکری و به اشتراک‌گذاری نظرات و ایده‌ها یکی از سازنده‌ترین تعاملات بحساب می‌آید، مخصوصا اگر تمامی آن‌ها در جایی بصورت مکتوب محفوظ و قابل دسترسی باشد.
به همین منظور اعضاء هر پروژه در بخش گفتگو می‌توانند با یکدیگر گفتگو کنند، آخرین کار انجام‌شده‌ی خود را به اشتراک بگذارند و از ایده‌ها و نقد و نظرات یکدیگر برخوردار شوند و در هر زمان مطالب جمع‌اوری شده را مطالعه و بررسی کنند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - گزارشات و داشبورد

گزارشات و داشبورد

به کمک گزارشات می‌توان کیفیت پیشرفت یک پروژه را مورد بررسی قرار داد. آگاهی از مقدار منابع مصرف شده، پیشروی مناسب یا نامناسب پروژه باتوجه به زمان‌بندی‌های تعریف شده و مواردی از این قبیل با مراجعه به این بخش میسر شده است.
همچنین طراحی داشبور مناسب برای این بخش، دریافت اطلاعات از این گزارشات را برای شما تسهیل و تسریع کرده‌است.

گزارشات و داشبورد

به کمک گزارشات می‌توان کیفیت پیشرفت یک پروژه را مورد بررسی قرار داد. آگاهی از مقدار منابع مصرف شده، پیشروی مناسب یا نامناسب پروژه باتوجه به زمان‌بندی‌های تعریف شده و مواردی از این قبیل با مراجعه به این بخش میسر شده است.
همچنین طراحی داشبور مناسب برای این بخش، دریافت اطلاعات از این گزارشات را برای شما تسهیل و تسریع کرده‌است.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - گزارشات و داشبورد
گزارشات و داشبورد
سیستم مدیریت پروژه همتیک - گزارشات و داشبورد
به کمک گزارشات می‌توان کیفیت پیشرفت یک پروژه را مورد بررسی قرار داد. آگاهی از مقدار منابع مصرف شده، پیشروی مناسب یا نامناسب پروژه باتوجه به زمان‌بندی‌های تعریف شده و مواردی از این قبیل با مراجعه به این بخش میسر شده است.
همچنین طراحی داشبور مناسب برای این بخش، دریافت اطلاعات از این گزارشات را برای شما تسهیل و تسریع کرده‌است.

ارسال یادآوری به اعضا

در شرایطی که مهلت انجام کار رو به اتمام باشد و یا در موقعیتی که نیاز دارید کار محوله به فردی را به او یاد‌آوری کنید، در این قسمت امکان ارسال پیام یادآوری فراهم شده‌است.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - گفتگوها

ارسال یادآوری به اعضا

سیستم مدیریت پروژه همتیک - گفتگوها
در شرایطی که مهلت انجام کار رو به اتمام باشد و یا در موقعیتی که نیاز دارید کار محوله به فردی را به او یاد‌آوری کنید، در این قسمت امکان ارسال پیام یادآوری فراهم شده‌است.
ارسال یادآوری به اعضا
سیستم مدیریت پروژه همتیک - گفتگوها
در شرایطی که مهلت انجام کار رو به اتمام باشد و یا در موقعیتی که نیاز دارید کار محوله به فردی را به او یاد‌آوری کنید، در این قسمت امکان ارسال پیام یادآوری فراهم شده‌است.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تالار گفتگو

تالار گفتگو

تعامل و گفتگو در مورد جنبه‌های مختلف یک پروژه مطمئناً در روند اجرایی پروژه مؤثر می‌باشد. ایجاد یک تالار گفتگو با موضوعی خاص و تعریف شده این امکان را برای همه افراد حاضر در پروژه فراهم می‌کند که بتوانند دلایل، نظرات و مستندات خود را حتی خارج از محیط سازمان ارائه کرده و دستیابی به راه حل‌ها و ایده‌های جدید را برای هم تیمی‌های خود فراهم و ساده‌تر کنند.

تالار گفتگو

تعامل و گفتگو در مورد جنبه‌های مختلف یک پروژه مطمئناً در روند اجرایی پروژه مؤثر می‌باشد. ایجاد یک تالار گفتگو با موضوعی خاص و تعریف شده این امکان را برای همه افراد حاضر در پروژه فراهم می‌کند که بتوانند دلایل، نظرات و مستندات خود را حتی خارج از محیط سازمان ارائه کرده و دستیابی به راه حل‌ها و ایده‌های جدید را برای هم تیمی‌های خود فراهم و ساده‌تر کنند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تالار گفتگو
تالار گفتگو
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تالار گفتگو
تعامل و گفتگو در مورد جنبه‌های مختلف یک پروژه مطمئناً در روند اجرایی پروژه مؤثر می‌باشد. ایجاد یک تالار گفتگو با موضوعی خاص و تعریف شده این امکان را برای همه افراد حاضر در پروژه فراهم می‌کند که بتوانند دلایل، نظرات و مستندات خود را حتی خارج از محیط سازمان ارائه کرده و دستیابی به راه حل‌ها و ایده‌های جدید را برای هم تیمی‌های خود فراهم و ساده‌تر کنند.

تایم شیت

برای هر کدام از پروژه‌ها در هر سطحی که تعریف می‌شوند لازم است زمان بندی مشخصی تعیین گردد چرا که ممکن است افرادی که در یک فعالیت خاص شرکت دارند در فعالیت دیگری نیز حضور داشته‌باشند و یا شروع هر کدام از فاز‌های پروژه نیازمند اتمام قسمت‌های دیگری از آن باشد.
بنابراین تقدم و تأخر فازهای یک پروژه می‌تواند در نحوه تخصیص منابع مختلف انسانی و مالی نقش آفرین باشد. تایم شیت این امکان را فراهم می‌کند تا زمان‌بندی‌های مربوطه را براحتی و کاملا شفاف اعمال کنیم.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تایم شیت

تایم شیت

سیستم مدیریت پروژه همتیک - تایم شیت
برای هر کدام از پروژه‌ها در هر سطحی که تعریف می‌شوند لازم است زمان بندی مشخصی تعیین گردد چرا که ممکن است افرادی که در یک فعالیت خاص شرکت دارند در فعالیت دیگری نیز حضور داشته‌باشند و یا شروع هر کدام از فاز‌های پروژه نیازمند اتمام قسمت‌های دیگری از آن باشد.
بنابراین تقدم و تأخر فازهای یک پروژه می‌تواند در نحوه تخصیص منابع مختلف انسانی و مالی نقش آفرین باشد. تایم شیت این امکان را فراهم می‌کند تا زمان‌بندی‌های مربوطه را براحتی و کاملا شفاف اعمال کنیم.
تایم شیت
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تایم شیت
برای هر کدام از پروژه‌ها در هر سطحی که تعریف می‌شوند لازم است زمان بندی مشخصی تعیین گردد چرا که ممکن است افرادی که در یک فعالیت خاص شرکت دارند در فعالیت دیگری نیز حضور داشته‌باشند و یا شروع هر کدام از فاز‌های پروژه نیازمند اتمام قسمت‌های دیگری از آن باشد.
بنابراین تقدم و تأخر فازهای یک پروژه می‌تواند در نحوه تخصیص منابع مختلف انسانی و مالی نقش آفرین باشد. تایم شیت این امکان را فراهم می‌کند تا زمان‌بندی‌های مربوطه را براحتی و کاملا شفاف اعمال کنیم.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فیلتر کارها

پردازش پروژه و تخصیص پیشرفت کار

نکته‌ای که همواره در مدیریت پروژه حائز اهمیت فراوانی است حرکت در چارچوب برنامه می‌باشد؛
و درکنار آن توجه به میزان پیشرفت کارهای محوله به هر فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
میزان پیشرفت کار هر فرد و همچنین میزا پیشرفت پروژه در این بخش قابل رؤیت بوده و با توجه به آمار ارزشمندی که ارائه می‌کند، شما را در بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه راهنمایی می‌کند.

پردازش پروژه و تخصیص پیشرفت کار

نکته‌ای که همواره در مدیریت پروژه حائز اهمیت فراوانی است حرکت در چارچوب برنامه می‌باشد؛
و درکنار آن توجه به میزان پیشرفت کارهای محوله به هر فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
میزان پیشرفت کار هر فرد و همچنین میزا پیشرفت پروژه در این بخش قابل رؤیت بوده و با توجه به آمار ارزشمندی که ارائه می‌کند، شما را در بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه راهنمایی می‌کند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فیلتر کارها
پردازش پروژه و تخصیص پیشرفت کار
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فیلتر کارها
نکته‌ای که همواره در مدیریت پروژه حائز اهمیت فراوانی است حرکت در چارچوب برنامه می‌باشد؛
و درکنار آن توجه به میزان پیشرفت کارهای محوله به هر فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
میزان پیشرفت کار هر فرد و همچنین میزا پیشرفت پروژه در این بخش قابل رؤیت بوده و با توجه به آمار ارزشمندی که ارائه می‌کند، شما را در بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه راهنمایی می‌کند.

تعریف تمام کارها و پروژه‌ها و ثبت تمامی تعاملات، فایل‌ها و رویدادهای آن‌ها

تعریف تمام کارها و پروژه‌ها و ثبت تمامی تعاملات، فایل‌ها و رویدادهای آن‌ها

تاریخچه

با مراجعه به این بخش می‌توانید همه فعالیت‌های اعضای حاضر در پروژه از قبیل نوع فعالیت، تاریخ، ساعت و بخشی که فعالیت مورد نظر انجام شده را مشاهده کنید.
مزیت مهمی که این بخش در اختیار شما قرار میدهد اینه که ردگیری ساده‌ی فعالیت موردنظرات بواسطه امکان جستجویی که در این بخش تعبیه شده، می‌باشد.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تاریخچه

تاریخچه

سیستم مدیریت پروژه همتیک - تاریخچه
با مراجعه به این بخش می‌توانید همه فعالیت‌های اعضای حاضر در پروژه از قبیل نوع فعالیت، تاریخ، ساعت و بخشی که فعالیت مورد نظر انجام شده را مشاهده کنید.
مزیت مهمی که این بخش در اختیار شما قرار میدهد اینه که ردگیری ساده‌ی فعالیت موردنظرات بواسطه امکان جستجویی که در این بخش تعبیه شده، می‌باشد.
تاریخچه
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تاریخچه
با مراجعه به این بخش می‌توانید همه فعالیت‌های اعضای حاضر در پروژه از قبیل نوع فعالیت، تاریخ، ساعت و بخشی که فعالیت مورد نظر انجام شده را مشاهده کنید.
مزیت مهمی که این بخش در اختیار شما قرار میدهد اینه که ردگیری ساده‌ی فعالیت موردنظرات بواسطه امکان جستجویی که در این بخش تعبیه شده، می‌باشد.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فایل‌ها

فایل‌ها

در این بخش تمامی فایل‌هایی که در هر زمان توسط هر یک از اعضای تیم بارگزاری شده، به صورت تفکیک شده قابل مشاهده می‌باشند.
ارزش این بخش بیشتر در زمانی که پروژه به اتمام رسیده باشد نمایان می‌شود چرا که آرشیوی کامل از تمامی فایل را در طی انجام این پروژه در اختیار شما قرار خواهد داد.

فایل‌ها

در این بخش تمامی فایل‌هایی که در هر زمان توسط هر یک از اعضای تیم بارگزاری شده، به صورت تفکیک شده قابل مشاهده می‌باشند.
ارزش این بخش بیشتر در زمانی که پروژه به اتمام رسیده باشد نمایان می‌شود چرا که آرشیوی کامل از تمامی فایل را در طی انجام این پروژه در اختیار شما قرار خواهد داد.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فایل‌ها
فایل‌ها
سیستم مدیریت پروژه همتیک - فایل‌ها
در این بخش تمامی فایل‌هایی که در هر زمان توسط هر یک از اعضای تیم بارگزاری شده، به صورت تفکیک شده قابل مشاهده می‌باشند.
ارزش این بخش بیشتر در زمانی که پروژه به اتمام رسیده باشد نمایان می‌شود چرا که آرشیوی کامل از تمامی فایل را در طی انجام این پروژه در اختیار شما قرار خواهد داد.

تقویم شمسی

پنل مدیریت پروژه هم‌تیک کاملا از تقویم شمسی پشتیبانی کرده و افراد می‌توانند فعالیت‌های محتلف خود در پروژه را بر اساس تاریخ شمسی تعریف کنند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تقویم شمسی

تقویم شمسی

سیستم مدیریت پروژه همتیک - تقویم شمسی
پنل مدیریت پروژه هم‌تیک کاملا از تقویم شمسی پشتیبانی کرده و افراد می‌توانند فعالیت‌های محتلف خود در پروژه را بر اساس تاریخ شمسی تعریف کنند.
تقویم شمسی
سیستم مدیریت پروژه همتیک - تقویم شمسی
پنل مدیریت پروژه هم‌تیک کاملا از تقویم شمسی پشتیبانی کرده و افراد می‌توانند فعالیت‌های محتلف خود در پروژه را بر اساس تاریخ شمسی تعریف کنند.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - بودجه و هزینه

بودجه و هزینه

مدیریت هزینه‌ها و بودجه‌بندی از پیچیده‌ترین جنبه‌های یک پروژه است. به همین علت بسیاری از سازمان‌ها و استارت‌آپ‌ها از این قسمت چشم پوشی می‌کنند. در حالی که جهت تکمیل هر کدام از فاز‌هایی که برای یک پروژه تعریف شده هزینه‌هایی باید لحاظ گردد.
پیش‌بینی این هزینه‌ها و حتی پیش‌بینی نوساناتی که می‌تواند در هزینه‌های لازم جهت اجرای یک پروژه اتفاق بیافتد کمک شایانی به نحوه تأمین مالی خواهد‌کرد و در واقع می‌تواند هزینه‌های مالی یک پروژه را تا حد زیادی کاهش دهد.
همسو این مدیریت و پیش‌بینی را به خوبی انجام می‌دهد و با تعیین بودجه اعضاء پروژه موجب کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های اضافی شده و با مدیران پروژه کاملا همسو پیش خواهد رفت.

بودجه و هزینه

مدیریت هزینه‌ها و بودجه‌بندی از پیچیده‌ترین جنبه‌های یک پروژه است. به همین علت بسیاری از سازمان‌ها و استارت‌آپ‌ها از این قسمت چشم پوشی می‌کنند. در حالی که جهت تکمیل هر کدام از فاز‌هایی که برای یک پروژه تعریف شده هزینه‌هایی باید لحاظ گردد.
پیش‌بینی این هزینه‌ها و حتی پیش‌بینی نوساناتی که می‌تواند در هزینه‌های لازم جهت اجرای یک پروژه اتفاق بیافتد کمک شایانی به نحوه تأمین مالی خواهد‌کرد و در واقع می‌تواند هزینه‌های مالی یک پروژه را تا حد زیادی کاهش دهد.
همسو این مدیریت و پیش‌بینی را به خوبی انجام می‌دهد و با تعیین بودجه اعضاء پروژه موجب کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های اضافی شده و با مدیران پروژه کاملا همسو پیش خواهد رفت.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - بودجه و هزینه

بودجه و هزینه

سیستم مدیریت پروژه همتیک - بودجه و هزینه
مدیریت هزینه‌ها و بودجه‌بندی از پیچیده‌ترین جنبه‌های یک پروژه است. به همین علت بسیاری از سازمان‌ها و استارت‌آپ‌ها از این قسمت چشم پوشی می‌کنند. در حالی که جهت تکمیل هر کدام از فاز‌هایی که برای یک پروژه تعریف شده هزینه‌هایی باید لحاظ گردد.
پیش‌بینی این هزینه‌ها و حتی پیش‌بینی نوساناتی که می‌تواند در هزینه‌های لازم جهت اجرای یک پروژه اتفاق بیافتد کمک شایانی به نحوه تأمین مالی خواهد‌کرد و در واقع می‌تواند هزینه‌های مالی یک پروژه را تا حد زیادی کاهش دهد.
همسو این مدیریت و پیش‌بینی را به خوبی انجام می‌دهد و با تعیین بودجه اعضاء پروژه موجب کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هزینه‌های اضافی شده و با مدیران پروژه کاملا همسو پیش خواهد رفت.

برچسب کارها و پروژه ها

با توجه به روند اجرایی در فاز‌های مختلف پروژه، ممکن است شرایط خاصی رخ بدهد.
مثلا؛ اولویت دهی به کارها یا پروژه‌های مختلف که با توجه به کمبود منابع نیروی انسانی یا منابع مالی، یا مواقعی ممکن است لازم باشد فعالیتی توسط فرد خاصی در سازمان انجام شود تا پروژ] متوقف نگردد.
این مسائل اجتناب ناپذیر است اما نرم‌افزار هم تیک این امکان را در اختیار اعضای تیم استفاده‌کننده قرار داده‌است تا پروژه‌ها و کارها را بر اساس فیلترهای مختلف زمانی، اولویت آن‌ها و … برچسب‌گذاری کنند و مطمئن باشند که هیچ فعالیتی از قلم نمی‌افتد.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - برچسب کارها و پروژه ها

برچسب کارها و پروژه ها

سیستم مدیریت پروژه همتیک - برچسب کارها و پروژه ها
با توجه به روند اجرایی در فاز‌های مختلف پروژه، ممکن است شرایط خاصی رخ بدهد.
مثلا؛ اولویت دهی به کارها یا پروژه‌های مختلف که با توجه به کمبود منابع نیروی انسانی یا منابع مالی، یا مواقعی ممکن است لازم باشد فعالیتی توسط فرد خاصی در سازمان انجام شود تا پروژ] متوقف نگردد.
این مسائل اجتناب ناپذیر است اما نرم‌افزار هم تیک این امکان را در اختیار اعضای تیم استفاده‌کننده قرار داده‌است تا پروژه‌ها و کارها را بر اساس فیلترهای مختلف زمانی، اولویت آن‌ها و … برچسب‌گذاری کنند و مطمئن باشند که هیچ فعالیتی از قلم نمی‌افتد.
برچسب کارها و پروژه ها
سیستم مدیریت پروژه همتیک - برچسب کارها و پروژه ها
با توجه به روند اجرایی در فاز‌های مختلف پروژه، ممکن است شرایط خاصی رخ بدهد.
مثلا؛ اولویت دهی به کارها یا پروژه‌های مختلف که با توجه به کمبود منابع نیروی انسانی یا منابع مالی، یا مواقعی ممکن است لازم باشد فعالیتی توسط فرد خاصی در سازمان انجام شود تا پروژ] متوقف نگردد.
این مسائل اجتناب ناپذیر است اما نرم‌افزار هم تیک این امکان را در اختیار اعضای تیم استفاده‌کننده قرار داده‌است تا پروژه‌ها و کارها را بر اساس فیلترهای مختلف زمانی، اولویت آن‌ها و … برچسب‌گذاری کنند و مطمئن باشند که هیچ فعالیتی از قلم نمی‌افتد.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - الگو

الگو

تعریف پروژه و فازهای مختلفی که برای اون تعریف میشه، نیاز به جزئیات زیادی مثل تعریف افراد و برچسب ها و … دارد در حالی که بعضی از پروژه های ما شبیه به پروژه هایی هست که قبلا مشابه اون رو اجرا کردیم.
الگو، این امکان رو ایجاد می کنه که همون روالی که برای مدیریت پروژه قبلی داشتیم برای پروژه مشابه بتونیم استفاده کنیم.

الگو

تعریف پروژه و فازهای مختلفی که برای اون تعریف میشه، نیاز به جزئیات زیادی مثل تعریف افراد و برچسب ها و … دارد در حالی که بعضی از پروژه های ما شبیه به پروژه هایی هست که قبلا مشابه اون رو اجرا کردیم.
الگو، این امکان رو ایجاد می کنه که همون روالی که برای مدیریت پروژه قبلی داشتیم برای پروژه مشابه بتونیم استفاده کنیم.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - الگو
الگو
سیستم مدیریت پروژه همتیک - الگو
تعریف پروژه و فازهای مختلفی که برای اون تعریف میشه، نیاز به جزئیات زیادی مثل تعریف افراد و برچسب ها و … دارد در حالی که بعضی از پروژه های ما شبیه به پروژه هایی هست که قبلا مشابه اون رو اجرا کردیم.
الگو، این امکان رو ایجاد می کنه که همون روالی که برای مدیریت پروژه قبلی داشتیم برای پروژه مشابه بتونیم استفاده کنیم.

نمایش کارهای من

در این قسمت می تونی لیست کارهاتو به تفکیک پروژه هایی که در اون عضوی و کارهایی که بهت تخصیص داده شده ببینی. زمان در نظر گرفته شده برای هر کدوم از کارهاتون جلو اون کار نوشته شده و کارهایی رو که انجام دادی و تموم شده روش خط کشیده شده و در باکس کناریش تیک انجام کارش خورده.
ارزشمندترین کاری که این بخش نرم افزار بهت می گه اینه که از کدوم کارت عقبی و کدوم کارت مطابق برنامه جلو رفته.
سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمایش کارهای من

نمایش کارهای من

سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمایش کارهای من
در این قسمت می تونی لیست کارهاتو به تفکیک پروژه هایی که در اون عضوی و کارهایی که بهت تخصیص داده شده ببینی. زمان در نظر گرفته شده برای هر کدوم از کارهاتون جلو اون کار نوشته شده و کارهایی رو که انجام دادی و تموم شده روش خط کشیده شده و در باکس کناریش تیک انجام کارش خورده.
ارزشمندترین کاری که این بخش نرم افزار بهت می گه اینه که از کدوم کارت عقبی و کدوم کارت مطابق برنامه جلو رفته.
نمایش کارهای من
سیستم مدیریت پروژه همتیک - نمایش کارهای من
در این قسمت می تونی لیست کارهاتو به تفکیک پروژه هایی که در اون عضوی و کارهایی که بهت تخصیص داده شده ببینی. زمان در نظر گرفته شده برای هر کدوم از کارهاتون جلو اون کار نوشته شده و کارهایی رو که انجام دادی و تموم شده روش خط کشیده شده و در باکس کناریش تیک انجام کارش خورده.
ارزشمندترین کاری که این بخش نرم افزار بهت می گه اینه که از کدوم کارت عقبی و کدوم کارت مطابق برنامه جلو رفته.

رشته کار‌ها را بدست بگیرید. تحت کنترل قرار گرفتن همه رویدادها و اتفاقات پروژه‌ها و اطلاعات به مدیران در حداقل زمان

رشته کار‌ها را بدست بگیرید. تحت کنترل قرار گرفتن همه رویدادها و اتفاقات پروژه‌ها و اطلاعات به مدیران در حداقل زمان

دیگر محصولات ـهمسو

دموی شبکه اجتماعی سازمانی همسو

شبکه اجتماعی سازمانی

 • پیام رسان داخلی سازمان
 • مدیریت فایل ها و اسناد
 • راحت شدن امکان پیشنهادات
 • امکان ارزیابی عملکرد کارمندان

بیشتر بدانید
دریافت برنامه

دموی سیستم بولتن اخبار

بولتن اخبار

 • جمع آوری خبر ها از منابع موثق خبری
 • نظر دهی کارمندان برای هر کدام از خبر ها
 • امتیازدهی به خبرها از طرف افراد سازمان
 • رتبه بندی اخبار بر اساس امتیازدهی ها و ارائه سیگنال
دموی سیستم مدیریت جلسات

مدیریت جلسات و پیگیری دستورات

 • تعریف جلسه و دعوت از افراد حاضر در جلسه
 • مشخص کردن دستورالعمل های جلسه
 • تخصیص مصوبات جلسه به افراد مجری آن ها
 • پیگیری اجرای مصوبات توسط ناظر مشخص شده

دیگر محصولات ـهمسو

دموی شبکه اجتماعی سازمانی همسو

شبکه اجتماعی سازمانی

 • پیام رسان داخلی سازمان
 • مدیریت فایل ها و اسناد
 • راحت شدن امکان پیشنهادات
 • امکان ارزیابی عملکرد کارمندان

بیشتر بدانید
دریافت برنامه

دموی سیستم بولتن اخبار

بولتن اخبار

 • جمع آوری خبر ها از منابع موثق خبری
 • نظر دهی کارمندان برای هر کدام از خبر ها
 • امتیازدهی به خبرها از طرف افراد سازمان
 • رتبه بندی اخبار بر اساس امتیازدهی ها و ارائه سیگنال
دموی سیستم مدیریت جلسات

مدیریت جلسات و پیگیری دستورات

 • تعریف جلسه و دعوت از افراد حاضر در جلسه
 • مشخص کردن دستورالعمل های جلسه
 • تخصیص مصوبات جلسه به افراد مجری آن ها
 • پیگیری اجرای مصوبات توسط ناظر مشخص شده